A MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2 A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL.
3. NEVEZÉSI FELTÉTELEK
4. KIÁLLÍTÁS
5. ÁTSOROLÁS
6. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK
7. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK
8. KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELNYERHETŐ CÍMEK
9. ÓVÁSI BIZOTTSÁG
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban OE) határozata alapján.


Kiállítások lehetnek:

 • nemzetközi CACIB várományt adó kiállítás (továbbiakban CACIB cím)
 • nemzeti országos CAC kiállítás (továbbiakban CAC cím)
 • klubkiállítás CAC és klubgyőztes cím kiadásával
 • Derby CAC kiállítás
 • Egyes fajtákra meghirdetett CAC kiállítás
 • Champion kiállítás
 • Speciális kiállítás


A kiállítások engedélyezése:


1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.


1.2. A nem központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg, a helyi szervezetek által beadott pályázatok kiértékelését követően. A pályázatok beadási határideje a tervezett kiállítást megelőző két év május 30. Pályázni az 1. számú mellékletben szereplő adatlap kitöltésével lehet. Az OE a pályázatokat legkésőbb július 31-ig értékeli és határozatban dönt a kiállítások odaítéléséről. Az OE határozatát követően a MEOE Központi Irodája gondoskodik az FCI engedélyek beszerzéséről.


1.3. CAC kiállítások iránti kérelmet, a rendezést megelőző év május 30. napjáig kell az OE címére eljuttatni a 2. számú mellékletben szereplő adatlap kitöltésével.


1.4. Régiónként évente három kiállítás rendezhető (a régiókhoz tartozó szervezetek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza). A kiállítások helyszínéről, időpontjáról a régióértekezlet javaslata alapján az OE dönt minden évet megelőző év július 31-ig.


1.5. Klubkiállítások és fajtakiállítások (speciális) engedélyezése iránti kérelmet a rendezvényt megelőző év augusztus 31-ig kell benyújtani. A felsorolt kiállítások odaítéléséről az OE szeptember 30-ig dönt.


A kiállítások tervezésekor (időpont, helyszín) figyelemmel kell lenni az FCI előírásaira és az OE által már jóváhagyott rendezvényekre. A Magyarországon rendezett nemzetközi kiállítások időpontjában más rendezvény nem tartható. A klubkiállítás és fajtakiállítás rendezésekor az odaítélt CAC kiállítások időpontját is figyelembe kell venni.
A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja csak az OE engedélyével változtatható meg.
Az engedélyezett kiállításokat az OE határozataként „a kutyaújság” Egyesületi élet rovatában és a weblapján teszi közzé.


2. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL


A kiállítás területére minden nevezett kutyával egy kísérő léphet be díjmentesen, további kísérőnek belépőjegyet kell vásárolni.


A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban MEOE) által engedélyezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert, ideiglenesen elismert FCI származási lappal rendelkező kutyák és azok az el nem ismert fajták, amelyeket a 4. számú melléklet felsorol, nevezhetők be.


Magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető a kiállításokra.


A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.


A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak „harapós” jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására.


A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.


A kiállítás területén kölykök kutyát árulni TILOS.


3. NEVEZÉSI FELTÉTELEK


A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (postai keletbélyegző lenyomata, fax vagy E-mail dátuma igazol) jogosult a kutyát kiállításra benevezni.


3.1. A nevezéshez minden esetben csatolni kell:

 

 • a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot,
 • a származási lap mind kétoldali másolatát,
 • a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény másolat),
 • a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát (ebbe az osztályba nevezhető fajták felsorolását lásd a 5. számú mellékletben),
 • champion osztályba történő nevezéshez a champion bizonyítvány másolatát kell csatolni ( FCI nemzeti vagy nemzetközi champion bizonyítvány másolata ).


Kiállításra csak egyedileg azonosítható kutyát lehet benevezni ( tetoválás, mikrochip, orrtükörlenyomat ).


Nevezéseket csak a kiírt határidőig fogadunk el!


3.2. Kiállítási nevezési díjakat a 6. számú melléklet tartalmazza.


A nevezés akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési lap feladási dátuma (keletbélyegző lenyomata) megelőzi, vagy megegyezik a nevezési határidő utolsó napjával. A nevezési díj megállapításra került:

 

 • Tagokra: aki tagja a MEOE valamelyik szervezeti egységének, és rendelkezik a MEOE által kibocsátott adott évre érvényes tagsági kártyával. Ha a kutyának több tulajdonosa is van, akkor valamennyi személynek rendelkezni kell az adott évre érvényes tagsági kártyával.
 • Nem tagok: akik nem rendelkeznek a MEOE által kibocsátott adott évre érvényes tagsági kártyával.
 • Nem magyarországi állandó lakhellyel rendelkezők: akik euróban és nem forintban fizetik, illetve utalják át a nevezési díjakat.


Nevezéseket csak a kiírt határidőig fogadunk el!


3.3. A nevezések során alkalmazandó szabályok:


3.3.1. A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevezheti a kiállításra.


3.3.2. A magyar tulajdonosok, illetve magyar állandó lakhellyel rendelkezők függetlenül attól, hogy tagjai a MEOE-nak vagy sem, a kiállítás helyszínén nem fizethetik a nevezési díjat.


3.3.3. A nem magyar állandó lakhellyel rendelkezők, ha a kiállítás helyszínén fizetnek, akkor a nevezési díjon felül adminisztrációs többletköltséget is meg kell fizetniük kutyánként, kiállításonként.


3.3.4. Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek a nevezése határidőben beérkezett.


3.3.5. Kölcsön, illetve különféle tartási szerződéssel birtokolt kutyák esetében nem minősül a kölcsönvevő a nevezési díj megállapításakor tulajdonosnak.


3.3.6. Több kutya nevezése esetén a Veterán, Baby, Kölyök osztályba történő nevezéskor, illetve több fajta nevezése esetén a magyarfajta nem vehető figyelembe első kutyaként.


A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési lapon közölt adatok valódiságáért és a nevezési díj befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza. Továbbá hozzájárul, hogy a nevezési lapon szereplő adatai a kiállítás katalógusában közzétételre kerüljenek.


A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás zárása előtt a kutya csak kivételes esetben a kiállítás szervezőjének írásbeli engedélyével vihető ki.


A kiállító a nevezési lap aláírásával vállalja a MEOE Kiállítási Szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.


Nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, a tüzelő szukák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák.


A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.


Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási lapját ( a bírói körbe nem vihető be ) és amennyiben a kiállító MEOE tag, tagsági kártyáját.


A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni.


4. KIÁLLÍTÁS


A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.


A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEOE elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be.


Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. MEOE tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni.


A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt.
Támadó, harapós kutyák a kiállításon nem bírálhatók


A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett.


A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni ( postai úton, e-mailben vagy faxon ).


A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani és a szemétlerakó helyre vinni.


5. ÁTSOROLÁS


Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni.


A vezetőbíró jogosult a kiállításon átsorolni a nem megfelelő osztályba nevezett kutyát.


Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba, átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó.


6. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK


BÉBI osztály:
Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást és rózsaszínű kártyát kapnak.


KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és fehér színű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.


FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítést elért kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér HPJ kártya jár.


NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.


NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.


MUNKA osztály: 15 hónapos kortól.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Ebbe az osztályba, csak 5. számú mellékletben felsorolt fajták nevezhetőek. Munka osztályba való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I -IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.


CHAMPION osztály:
Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt FCI champion bizonyítvánnyal ( nemzeti vagy nemzetközi ) rendelkezik. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Champion osztály CAC” címet kaphat és nemzeti színű kártyát. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.


VETERÁN osztály: 8 éves kortól.
Nyolc éves kort betöltött kutya nevezhető. Ebben az osztályban leírást kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya Veterán CAC, illetve a kitűnő II. Veterán Res.CAC címet kaphat nemzeti színű kártyával.


Egyéb feltételek:
Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. Az életkort a kiállítás előtti napon betöltött születési dátum határozza meg, ha a kiállítás több napos, akkor is a kiállítás első napját megelőző napot kell figyelembe venni. A kitűnő minősítést kapott kutyákat I-IV-ig sorolni kell. A kitűnő I. minősítésű kutyának a győztes cím kiadása nem kötelező.


7. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK


Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

 • Kitűnő: kék szalag vagy kártya
 • Nagyon jó: piros szalag vagy kártya
 • Jó: sárga szalag vagy kártya
 • Megfelelő: zöld szalag vagy kártya
 • Kizárva: bírálati kap
 • Nem bírálható: bírálati lap


KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amely a fajta standardhez nagyon közel áll, kitűnöen mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van.


NAGYON JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli,
arányai kiegyensúlyozottak jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést, csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya.
JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái.


MEGFELELŐ minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után.


KIZÁRVA - amely kutya a standardnak nem megfelelő típust hordozza, nem a standardnak megfelelően viselkedik vagy agresszív, vagy here hibás, ill. egy komoly foghibával vagy álkapocs rendellenességgel rendelkezik, amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán. Ezt a minősítést még az a kutya kaphatja, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik.


NEM BÍRÁLHATÓ
- azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyan ez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj. fül,. farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a "minősítés nélkül" ítéletet a bírónak meg kell indokolnia.


A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín, méret és szőrváltozat van. Országos CAC kiállításokon a MEOE Elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól lásd: 7. számú melléklet.


Egyéb kiadható címek:


CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.


a) CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.


b) CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.


c) CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I. győztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja.


d) CACIB váromány kiadása nemenként történik és fajtákon belül a szín, szőrzet és nagyság tekintetében az FCI előírásai az érvényesek.


e) Ha a kiállításon az adott kutyafajtát több bíró bírálja, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB váromány kiadására és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna.


f) CACIB cím visszaigazolásának feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon.


Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya


A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyá(k)hoz behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában kitűnő II. Res.CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res.CACIB címet. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen.


HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB): sárga zsinór és kártya


A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, nemzetközi kiállításon a HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért.


A cím kiadása nem kötelező.


Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja.


HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY) piros-fehér zsinór és kártya


A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez.


A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a 9 hónapos kort legkésőbb a kiállítás előtti napon betöltötte, illetve a 24 hónapos kort a kiállítás előtti napján még nem érte el és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munka vagy győztes osztályban.


A OE egyes fajtáknál nagyság és szín szerint rendelkezhet a HDGY cím kiadásáról.


FIATAL KLUBGYŐZTES


Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni.


KLUBGYŐZTES


Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.
Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, az OE határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.


TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ


Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.


Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni.


Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges. A nevezési díjat a 6.sz. melléklet tartalmazza.


Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata.


Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhetők ezek a versenyek.


FAJTACSOPORTGYŐZTES (Best of Group, BOG)


Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.


A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.


A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.


A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA (Best of Day, BOD)


2 napos CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „nap legszebb kutyája” címet kapja /BOD/, míg a második helyezett „reserve napgyőztes” /Res.BOD/ címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.


A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA (Best in Show, BIS)


A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.


EGYÉB VERSENYEK


A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:


„Gyerek-kutyapár” ( 9 évnél fiatalabb gyermekek részére )


„Fiatal felvezetők - Junior Handlerek” versenye két kategóriában (9 – 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között).


„Utódcsoportok versenye”: ahol egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra.


„Kutyapárok Versenye”: ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez.


A versenyekre minden esetben a fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor.


A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak.


Champion kiállítás speciális szabályai


A MEOE évente egy alkalommal champion kiállítást rendez, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:
 

 • valamely FCI ország Junior Championja
 • valamely FCI ország Nemzeti Championja
 • nemzetközi Szépségchampion


Ezen a kiállításon a kutyák nem kapnak részletes bírálati leírást. A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként.


A bíró sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A győztes kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (ChHFGY) címet.


8. KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELNYERHETŐ CÍMEK


HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION (HJCH): oklevél és kupa


Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ, amelyek közül egyet legalább nemzetközi vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, csak a Champion kiállításon.

 

HUNGÁRIA CHAMPION (HCH): oklevél és kupa


Munkavizsgára kötelezett fajták esetében: Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, két különböző bírótól. A három CAC cím közül egyet nemzetközi vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie. Munkavizsga eredmény, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.


Munkavizsgára nem kötelezett fajtáknál: Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a növendék-, nyílt-, munkaosztályban elért négy CAC cím, melyek közül kettőt legalább nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie.


HUNGÁRIA GRAND CHAMPION (HGCH): oklevél és kupa
 

A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a champion osztályban elért négy győztes cím, melyek közül egyszer a fajtagyőztes cím is megszerzésre került.


VETERÁN CHAMPION (VCH): oklevél és kupa


Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez.


NEMZETKÖZI SZÉPSÉGCHAMPIONÁTUS: Int.CH.de Beauté: oklevél


Munkavizsgára kötelezett fajták:


Két FCI által visszaigazolt CACIB cím, az első és az utolsó cím között egy év és egy napnak el kell telnie, két különböző bíró két országból adta a címeket, illetve a fajtára előírt munkavizsga teljesítése a szükséges munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.

 

Munkavizsgára nem kötelezett fajták:


Négy FCI által visszaigazolt CACIB cím, legalább három különböző országból. Az első és az utolsó CACIB között egy év és egy napnak el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni a várományokat.


A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása) bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában.


9. ÓVÁSI BIZOTTSÁG


A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs, a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve elfogadni nem lehet.


Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.


Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.


Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a kiállítás vezetőbírója, a másik két bírót tagnak a vezetőbíró kéri fel. Az óvásban érdekelt küllembíró nem lehet tagja a bizottságnak.


Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni.


10. VEGYES RENDELKEZÉSEK


Jelen szabályzatot a MEOE Elnöksége 2007. február 25-ei ülésén elfogadta és közzététel után hatályba léptette.


Mellékletek:

 1. számú melléklet: CACIB kiállítások pályázati adatlapja
 2. számú melléklet: CAC kiállítások pályázati adatlapja
 3. számú melléklet: Régiókhoz tartozó szervezeti egységek
 4. számú melléklet: Magyarországon kiállítható, az FCI által el nem ismert fajták listája
 5. számú melléklet: Munka osztályba nevezhető fajták listája
 6. számú melléklet: Kiállítások nevezési díjai
 7. számú melléklet: Győztes cím kiadási lehetőségek több méret, szín és szőrváltozattal
 
   
   
   
   
 

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a
Közösségért (MOFTEK)
TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA


1. A tenyészszemle célja:


A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme.
Célja: a gondozott fajta egészséges, sajátosságaira jellemző fajtatiszta tenyésztése a
standardban rögzített külső és belső tulajdonságuk és használati képességük
megtartása mellett. Az egyedek tenyészthetőségének megállapítása és a
tenyésztésre nem kívánatos egyedek kiszűrése.


2.Tenyészszemle rendezvények.


Tenyészszemlét legalább évi hat alkalommal a MOFTEK által jóváhagyott helyen és
időben rendezhetnek a MEOE szervezeti egységei, melyhez az Országos Elnökség
előzetes hozzájárulása is szükséges. Fajtaklubunk évi két alkalommal
főtenyészszemlét rendez. A rendezvények számát, helyét, pontos időpontját
fajtaklubunk honlapján www.oroszterrier.hu, valamint az A Kutya újság Egyesületi
élet rovatában időben közzé teszi.


A vizsgára jelentkezett kutyákat fotókkal is dokumentáljuk és a készült felvételek a
kutya adataival együtt a fajtagondozó szervezetben hozzá férhetővé válnak a
későbbi tenyésztés, fajtanemesítés érdekében, valamint a hazai állomány mindenkori
felméréséhez.


3. A tenyészszemle bírói.


A tenyészszemlén legalább két szakbíró bírál (a munkaképesség és vézenvizsgálatot
elismert munkabíró, a kutya küllemét elismert küllembíró), akiket előzetes
egyeztetés után a MEOE Küllembírói tanácsa delegál. Bíró az lehet, aki a gondozott
fajta elismert küllembírája, munkabírója.


4. A tenyészszemlén való részvétel feltételei:


A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az FCI által elismert
származási lappal rendelkezik.
Tüzelő szukát a tenyésztés engedélyezés előtt a tenyészszemle vezetőjének be kell
jelenteni.
A felvezetett kutyáknak azonosíthatóknak kell lenniük chip, vagy olvasható tetoválás
alapján. A chip leolvasásához klubunk a leolvasót biztosítja.
Azok az egyedek bírálhatók, ahol minden kétséget kizáróan az azonosítás
megtörtént.
A tenyészszemlén csak 15 hónapos kort meghaladó kutyák vehetnek részt.
A tenyészszemlére az ebet tulajdonosa, vagy a tulajdonos megbízottja vezetheti fel. 

 

 

A tenyésztés engedélyezés napján a következő iratokat kell bemutatni:

 1. FCI-s és eredeti, vagy honosított MEOE származási lapot.
 2. Ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját
 3. A területre történő belépéskor a kutya érvényes oltási könyvét
 4. Eredeti igazolás: csípőizületi diszplázia szűrés eredménye: mentes (HD-A), majd nem mentes (HD-/+ B), enyhe (HD+ C),közepes (HD++ D). 2011-től könyökizületi diszplázia szűrés eredménye: mentes (ED O), enyhe (ED 1) közepes (ED 2).
 5. A kiállítási eredményeket bizonyító bírálati lap másolata.


5. A tenyészszemle küllembírálati szempontjai.

 

 1. méret
 2. fejlettség, csontozat
 3. kondíció
 4. fej (forma, méret, szemek, pigmentáció, fülek, fogazat,)
 5. nyak
 6. felső vonal (mar, hát, ágyék, far, farok)
 7. front (mellkas-szélesség)
 8. alsó vonal (mellkas mélység, has)
 9. elülső végtagállás (izmoltság, szögellés)
 10. hátulsó végtagállás (izmoltság, szögellés)
 11. szőrzet (szín, minőség)
 12. mozgás
 13. nemi jelleg
 14. összbenyomás


6. A képességvizsga szempontjai.


A tenyészszemlén az elbírálás a méretfelvétellel kezdődik:
Marmagasság, könyök-magasság,lábszár-hossz, mellkas szélesség, mellkas kerület,
mellkas mélység, csukló kerület, testhosszúság, fejhossz és szélesség, súly. Ez is
egyfajta viselkedési próba. A kutyának nyugodtan kell viselkednie.


Engedelmes:


Pórázon követés: 15 lépés egyenesen, hátraarc, majd vissza. A kutya nem húzhat,
nem mutathat félelmet és figyeljen a gazdájára.
Csoportkerülés, aztán a csoport közepén leülés. A csoportnak legalább 4 főből kell
állnia, akik egymástól 2-4 lépésre helyezkednek el.
A kutya nem mutathat félelmet, vagy agressziót, laza pórázon kell lennie.

Értékelés: Közömbös – megfelelő.

Támad, vagy félelmet - nem megfelelő.

 

 

Örző-védő:
A segéd 10 lépésre a kutyától hangosan támadást imitál, a kutya a gazda mellett áll
(pórázon, vagy lekötve).
A kutya nem mutathat félelmet, lehetőség szerint támadjon

Értékelés: Kitámad, ugat, közömbös – megfelelő.

Fél, menekül -- nem megfelelő.


Lövéspróba. A kutyától legalább 45 lépésre álló segéd 9mm-es riasztópisztollyal
egyszer a levegőbe lő. A kutya nem mutathat félelmet.

Értékelés: Nem fél, esetleg ugat – megfelel.
 

Fél, menekül - nem felel meg.


7. A tenyészszemlén kiadható minősítések.

 

 1. "Tenyésztésre javasolt"
 2. "Tenyészthető"
 3. "Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal"
 4. "Tenyésztésre nem engedélyezett"


1. "Tenyésztésre javasolt" az az egyed, amely kiemelkedő küllemű,
kiegyensúlyozottan viselkedik, kiemelkedő munkaképességet mutat, az örző-védő
próbán aktívan támad és megfogja a segédet, HD A mentes csípő-és ED O mentes
könyök izületi DP vizsgálati eredménnyel rendelkezik. Tenyésztésre javasolt
minősítés kizárólag főtenyészszemlén adható ki.


2. "Tenyészthetõ" az az egyed, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott
standard előírásainak megfelel, kizáró hibával nem rendelkezik, munkakészségérõl
és kiegyensúlyozott idegállapotáról bizonyságot tesz, illetve mentes, majdnem
mentes (átmeneti), enyhe, közepes csípő, mentes, enyhe, közepes könyökizületi DP
szűrési eredménnyel rendelkezik.


3. "Tenyésztésbe vehető, egyszeri alkalommal” az az egyed, amelynek tenyésztésre
alkalmassága a bíró megítélése szerint csak utódellenőrzés mellett határozható meg.
1 alom után 2 kutya bemutatása szükséges (1kan, 1 szuka). A bemutatáshoz
szükséges feltételeket a tenyészszemlén való részvétel feltételei szerint kell
teljesíteniük.


4. "Tenyésztésre nem engedélyezett" az az egyed, amelyik az FCI által az adott
fajtára meghatározott standardnak nem felel meg, vagy a munkabíró megítélése
szerint a kutya a munkaképesség elbírálásán az előírásoknak nem felel meg, vagy
súlyos (HD+++E) csípő és súlyos (ED 3) könyökizületi diszplázia szűrési
eredménnyel rendelkezik.


„Tenyésztésre nem engedélyezett” minősítés esetén a tenyészszemle egy éven belül
nem ismételhető meg, de egy év után is maximum egy alkalommal. Amennyiben a
minősítés ismét „tenyésztésre nem engedélyezett” a kutya véglegesen kizárta magát
a tenyésztésből.

 

 

A tenyésztésből ki kell zárni a kutyát, ha a csípőizületi diszplázia szűrés eredménye
súlyos (HD+++E), vagy a könyökizületi diszplázia szűrési eredménye.súlyos (ED 3).
Ezen kutyák ivartalanítását a fajtagondozó MOFTEK javasolja, illetve anyagilag is
támogatja.
Javasoljuk és anyagilag továbbra is támogatjuk 2011. január 1-től az egészségügyi
szűrések meglétét, függetlenül attól, hogy az adott egyed már rendelkezik korábbi
kiállítási, és/vagy tenyészszemle eredményekkel elősegítve ezzel a minél
egészségesebb állomány jövőbeni kialakulását.


8. A vizsga lefolytatása, bejegyzésre kerülő minősítések.


A vizsgáról minden bemutatott kutya részére Bírálati lap kerül kiállításra, melyet a
szakbírók hitelesítenek és az előzőleg leadott törzskönyvön (származási lapon)
igazolják az elért eredményeket.
A MEOE Törzskönyvezési osztálya a bírálati lapok egy példányát az összesítővel a
vizsgát követően 8 napon belül megkapja.1 példány a fajtaklubnál kerül archiválásra,
illetve 1 példány a tulajdonost (megbízottját) illeti meg.


Záró rendelkezés:


A fajtaklub által gondozott fajtát (orosz fekete terrier) tartó és tenyésztő köteles a
Tenyészszemle Szabályzat tartalmáról, illetve a változásokról a MOFTEK által
közzétett nyilvános honlapon (www.oroszterrier.hu) tájékozódni.
Jelen Tenyészszemle Szabályzatot a MOFTEK közgyűlése 2011. január 30-án
elfogadta.
Hatályba lépésének időpontja a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete
Elnökségi Határozatának kiadása.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesületének hatályos Tenyészszemle szabályzatában leírtak az
irányadók.
Budapest, 2011-01-05


64/2011.(05.18.)sz. MEOE OE határozat


Az Országos Elnökség ismételten megtárgyalta a MOFTEK javított Tenyésztési
Szabályzatát és a Tenyészszemle Szabályzattal együtt mai naptól életbe
léptette.


Fenti sz. határozat egyhangúlag elfogadásra került. (5 mellette, 0 ellene)


Budapest, 2011-05-18.

 
   
   
   
     
 

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a
Közösségért (MOFTEK)
TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA


1. A szabályzat célja.


1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI
által előírt fajta standard (FCI 327) pontjaiban megfogalmazott elvárásokat
érvényessé és használhatóvá tegye a típusos orosz fekete terrier sikeres
tenyésztésében Magyarországon.


1.2 A másik fontos cél, hogy ez a tenyésztés a legmagasabb elvárásnak is eleget
tegyen az egészséges, betegségektől mentes orosz fekete terrier állomány
megvalósítása érdekében.


2. A tenyésztésbe vétel, fedeztetés feltételei.


2.1 Funkcionálisan egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény
követelményeinek betartásával szabad kutyát tenyészteni. A tenyésztő
felelőssége, hogy az általa tenyésztésbe vont kutyának jó körülményeket,
megfelelő tartást kell biztosítania, ami megfelel a fizikai és lelki igényeiknek, az
utódok fejlődésének, szocializálódásának.


Tenyésztésbe csak olyan egyedek állíthatók, akik

 • az FCI által elismert származási lappal rendelkeznek,
 • a fajta standardjának (FCI 327) megfelelnek,
 • 2007. 12.31-ig megszerezték a MEOE érvényben lévő szabályzata szerinti kiállítási minősítést,
 • 2008. január 1-e és 2010. december 31. között az akkori fajtagondozó,
 • Karakán Klub Tenyésztési Szabályzata szerint „tenyészthető”, vagy
 • „tenyésztésre javasolt” minősítést szereztek.
 • 2011. január 1-től „tenyészthető”, vagy „tenyésztésre javasolt” minősítést szereztek a MOFTEK által rendezett, vagy engedélyezett tenyészszemlén.
 • A tenyészkutya akkor teljesíti a tenyésztésbe vétel előírásait, ha a fentiek szerint „tenyészthető” vagy „tenyésztésre javasolt” minősítést szerez.
 • Feltétel: 2011. január 1-től a csípő és könyök röntgenvizsgálatra történő szűrés. A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie tekintettel arra, hogy a tenyészszemlén a diszplázia szűrés eredményének bemutatása feltétel és kötelező.


HD-fokozatok:

 • HD-A (mentes) korlátlanul tenyésztésbe vonható
 • HD-/+B (majdnem mentes (átmeneti)) korlátlanul tenyésztésbe vonható
 • HD+C (enyhe) korlátlanul tenyésztésbe vonható
 • HD++D (közepes) kizárólag csak HD-A, illetve HD-/+B minősítéssel rendelkező egyeddel.
 • HD+++E (súlyos) tenyésztésből kizárandó 


ED-fokozatok:

 • ED 0 (mentes) korlátlanul tenyésztésbe vonható
 • ED 1 (átmeneti) korlátlanul tenyésztésbe vonható
 • ED 2 (közepes) kizárólag csak ED 0, illetve ED1 minősítéssel rendelkező egyeddel.
 • ED 3 (súlyos) tenyésztésből kizárandó.


2.2. Amennyiben az importált kutya a származási országában nem lett chipezve,
akkor a honosított származási lapra utólagosan be kell vezetni a behelyezett
azonosító chip számát. Az országban átmenetileg tenyésztés céljából tartózkodó
kutyákra ez nem vonatkozik, de azonosításuk egyértelmű kell legyen (tetoválás,
chip).


2.3 A vemhesen importált szukáknak a kölykezést követő lehető legközelebbi
alkalommal az alom bejelentése után –kell megszerezni az utólagos tenyésztési
engedélyt. A származási lapok kiadása addig felfüggesztésre kerül. Az
alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti fedeztetési igazolást, különben a
kiskutyák nem vehetők törzskönyvi nyilvántartása.


2.4 Importált kanokat honosítás után még akkor is, ha Champion címük van, csak a
MOFTEK tenyészszemléjén szerzett „tenyészthető”, vagy „tenyésztésre javasolt”
minősítés birtokában lehet tenyésztésbe állítani.


2.5 Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók.


2.6 Külföldi fedeztetés: csak az FCI által elismert származással rendelkező kannal és
az FCI által elismert törzskönyvvezető szervezet fedeztetési igazolása alapján.


2.7 Adminisztratív szempontból mesterséges megtermékenyítésnek az állatorvos
által végzett beavatkozást tekintjük. Amennyiben a beavatkozás során mind a kan,
mind a szuka jelen van, akkor az állatorvos igazolást ad arról, hogy a kan és a
szuka egyedi azonosításáról meggyőződött. Mélyhűtött sperma felhasználása
esetén (amikor az apaállat nincs jelen) a spermabank hivatalos igazolása
szükséges az utódok törzskönyvezéséhez.


2.8 Fedeztetési jegy. A természetes fedeztetésnél a fedező kan tulajdonosa kiállít
egy, a nevére vásárolt és nyilvántartott fedeztetése jegyet (nem átruházható).
Aláírásával igazolja, hogy szemtanúja volt a fedeztetésnek és az első példányt
átadja a szuka tulajdonosának. A fedeztetési jegy első példánya a törzskönyvezés
alapbizonylata, a második példány a fajtaklubot illeti meg, a harmadik példánya a
kantulajdonos tulajdonában marad. Mesterséges fedeztetésnél a beavatkozást
végző állatorvos igazolását is csatolni kell a fedeztetési jegyhez.


2.9 Fedeztetési díj. A fedeztetés feltételeinek, a díj összegének és fizetési módjának
meghatározása kizárólag a szuka és kan tulajdonos megállapodásának tárgya.
Ajánlott írásban rögzíteni a későbbi viták elkerülése érdekében a díjat, az
esetleges sikertelen fedeztetés esetén az ismétlés feltételeit. A fedező kantulajdonosának joga van arra, hogy csak a fedeztetés ellenértékének megadása
után írja alá és adja át a szuka tulajdonosának a fedeztetési jegyet.

 

 

3. A tenyésztésbe vétel korhatárai.


3.1.Tenyészthető az a szuka, amely a pároztatás napján legalább 18 hónapos. Felső
korhatár 8 év és ettől kizárólag a Tenyésztési Bizottság külön engedélye alapján,
a tenyésztő írásban kért alapos indokait figyelembe véve lehet csak eltérni.


3.2 Tenyészthető az a kan, amely a párzás időszakában legalább 18 hónapos. 18
hónapos kor alatt egy kan csak a Tenyésztési Bizottság külön engedélyével
vonható tenyésztésbe, melyet a tenyésztőnek írásban az alapos ok
megjelölésével kell kérelmeznie.


3.3 15 hónapos kornál fiatalabb kanra, illetve 18 hónapos kornál fiatalabb szukára
tenyésztési engedély semmilyen körülmény között nem adható ki.


3.4 Tenyészszemle alsó korhatára 15 hónap.


4. Két kölykezés közötti idő.


4.1 Egy szuka után két naptári évenként csak három alom törzskönyvezhető
függetlenül az alomban felnevelt kölykök számától. A szuka 8 éves koráig
összesen legfeljebb hatszor fialhat.


4.2 A MOFTEK Tenyésztési Bizottsága figyelemmel kíséri a tenyésztők munkáját és
határozott fellépést kezdeményez az ennél gyakoribb elletések esetén.


5. A tenyésztés, alombejelentés, törzskönyvezés feltételei.


5.1 A tenyészállatot mindenkor az állatvédelmi törvény betartásával kell tartani, illetve
a szukáknál biztosítani kell, hogy a vemhesség és az alom felnevelése nem jár a
kondíció romlásával és egészségügyi kockázattal.


5.2 Nem vonható tenyésztésbe az egyed, ha 2008. január 1-e és 2010. december
31. között az akkori fajtagondozó Karakán Klub érvényes Tenyésztési Szabályzata
szerint nem kapott „tenyészthető”, vagy „tenyésztésre javasolt” minősítést.
2008. január 1-e előtt nem szerezte meg a MEOE által előírt –tenyésztéshez
szükséges – kiállítási minősítéseket.


5.3 Megszületett alomnak minősül

 • a vemhesség 58. napja után megszületett alom, függetlenül a kölykök számától és az élve született kölykök számától.
 • a vemhesség 30. napja után bekövetkezett vetélés

 

 

5.4 Ha egy alomban 8 kölyöknél több van akkor a tenyésztő köteles vagy dajkakutyát
használni, vagy a kölykök póttáplálásáról gondoskodni úgy, hogy az anyakutya
kondíciója ne csökkenjen és az egészségét ne veszélyeztesse.


5.5 Az alombejelentőt az egyesületnél/ helyi szervezeteknél/MEOE-nál lehet
megvásárolni. Olvashatóan először a kanokat, majd a szukákat felsorolva
hiánytalanul kell kitölteni. Csatolni kell mind a szuka, mind a kan tenyész
engedélyének és származási lapjának mindkét oldali fénymásolatát, az
egészségügyi szűrések másolatát, a fedeztetési igazolást, a kiállítási
eredményeket és ezt követően leadni a MEOE-ba.


5.6 Felülbélyegzett származási lapot azok az utódok kapnak, akik szülei nem
teljesítik egyesületünk tenyésztései és tenyészszemle szabályzatában leírt
követelményeket.


5.7 Az almot abban az országban kell regisztrálni, ahol a szuka tulajdonosa állandó
lakhellyel rendelkezik.


5.8 Egy alomból származó kölyköket csak egyben, egy alkalommal lehet regisztrálni
és amennyiben ez hat hónapos korig nem történik meg, akkor csak DNS vizsgálat
után kerülhet beadásra az „Alombejelentő”.


5.9 Két császármetszés után a szuka kutyát ki kell vonni a tenyésztéstől.


5.10 Rokon és vonal tenyésztés: igen szoros rokontenyésztésre kizárólag a
tenyésztő alapos indokkal történő kérelme alapján a Tenyésztési Tanács
engedélyével van lehetőség.


6.Tenyésztésből kizáró ok:


6.1 Tenyésztésbe nem vonható színhibás, rejtett heréjű, nem megfelelő
idegrendszerű kutya.


7. Tenyésztésvezető kinevezésének célja:


7.1 A tenyésztésre, tenyészszemlére, az orosz fekete terrier egészség megőrzésére,
tartására, kiállítási etikára, fajtanépszerűsítésre, fajtamentésre vonatkozó
irányelvek kidolgozása.


7.2 Feladata az utódellenőrzés megszervezése és irányítása, az egyes tenyész
egyedek tenyészértékének figyelemmel kísérése.


7.3 Főtenyészszemlék, tenyészszemlék szervezése, a személyes részvétel, vagy
akadályoztatása esetén a tenyésztési bizottság más tagja megjelenésének
biztosítása


7.4 A fajtaklub elnökével közösen, de külön-külön is a MEOE Törzskönyvezési
Osztályának munkatársaival a származási lapok kiadásánál szorosan együttműködik, különös tekintettel a szülőpár minősítéséhez szükséges
igazolások ellenőrzésében.

 

 

8. Tenyésztési Bizottság


8.1 Összehangolja a fajta tenyésztési programjának megvalósításához szükséges
feladatokat, ellenőrzi az almokat, a tenyészvizsgákon képviselője jelen van.


8.2 Minden olyan kétséges kérdésben dönt, mely a tenyészengedélyezés
alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos és nem került rögzítésre a
szabályzatokban.


8.3 Figyelemmel kíséri a tenyésztésben történt változásokat és szükség esetén a
szabályzatok módosítását kezdeményezi.


8.4 Gyűjti és nyilvántartást vezet az orosz fekete terrierek tenyésztési, tenyészszemle
és kiállítási eredményeiről, arról éves szinten összefoglalót (statisztikát) készít.


8.5 Feladata a fajtaklub által kiírt pályázatok, pontversenyek pályázati feltételeinek
kidolgozása, kiírása, értékelése, elbírálása, jutalmazása.


8.6 A Tenyésztési Bizottság döntései ellen jogorvoslattal lehet a fajtaklub elnöksége
felé 15 napon belül fordulni.


8.7 A Tenyésztési Bizottság 3 tagból áll, elnöke a mindenkori Tenyésztés vezető. A
Tenyésztés vezetőt és a Tenyésztési Bizottság tagjait a közgyűlés az
alapszabályban rögzített feltételek szerint választja meg.


8.8 A Tenyésztési Tanács a közgyűlésnek minden évben köteles munkájáról
beszámolni.


9. Kennel nevek-kennel védelem.


9.1 A kennel név a kutya családneve. Írott és kiejtett formában különböznie kell már
védett kennel nevektől. A tenyésztők személyes használatra kapják és az általuk
tenyésztett egyedeket ezzel kell törzskönyveztetniük. Nem átruházható és nem
változtatható.


9.2 A kennel nevet még az alom bejelentése előtt, időben kell megfelelő
formanyomtatványon igényelni a MEOE-nál.


9.3 Amennyiben a tenyész kutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a
tulajdonosok között írásos szerződést kell kötni, amelyből világosan kitűnnek a
jogviszonyok és kötelezettségek.

 

 

Záró rendelkezés:


A fajtaklub által gondozott fajtát (orosz fekete terrier) tartó és tenyésztő köteles a
Tenyésztési Szabályzat tartalmáról, illetve a változásokról a MOFTEK által közzétett
nyilvános honlapon www.oroszterrier.hu tájékozódni.


Jelen Tenyésztési Szabályzatot a MOFTEK közgyűlése 2011. január 30-án
elfogadta.


Hatályba lépésének időpontja a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete
Elnökségi Határozatának kiadása.


Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesületének hatályos Tenyésztési szabályzatában leírtak az irányadók.


Budapest, 2011-01-05


64/2011.(05.18.)sz. MEOE OE határozat


Az Országos Elnökség ismételten megtárgyalta a MOFTEK javított Tenyésztési
Szabályzatát és a Tenyészszemle Szabályzattal együtt mai naptól életbe
léptette.


Fenti sz. határozat egyhangúlag elfogadásra került. (5 mellette, 0 ellene)

Budapest, 2011-05-18.

 
   
   
     
 
 
Copyright © 2005 MEMO-Tech Kft.  Minden
     
jog fenntartva. webdesign & develpoment by 4brainz - webdesign & develop